We adviseren je je nieuwe project te starten bij onze partner albelli.be. Je krijgt tot wel 35% welkomstkorting bij albelli! Is je project nog niet klaar? Je kunt tot uiterlijk 3 oktober nog bij ons bestellen.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Voorwoord

Photobox SAS heeft deze website ontwikkeld om een brede waaier commerciële diensten in verband met digitale fotografie online aan te bieden. Deze diensten hebben meer bepaald betrekking op (i) het printen van digitale foto’s op verschillende dragers, (ii) de verkoop van producten, (iii) advies (iv) een dienst voor het online opslaan, delen en uitwisselen van foto’s of andere elektronische gegevens (verder collectief de "diensten" genoemd).

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (de "gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op alle diensten die beschikbaar zijn op de site Photobox (de "site"). Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling is elke verbetering van een of meerdere van de bestaande diensten of elke nieuwe dienst die Photobox SAS invoert, onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden.

Om toegang te hebben tot de site en de diensten te kunnen gebruiken, moet de gebruiker beschikken over een toegang tot het internet (de eventuele kosten hiervoor zijn voor zijn rekening) en het vereiste materiaal (namelijk computer, modem of elk andere communicatiemiddel) waarmee hij gegevens, bestanden en digitale foto’s kan downloaden.

Met het gebruik van de diensten die Photobox SAS aanbiedt, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud. Met deze aanvaarding gaat hij een contract aan met de onderneming Photobox SAS, vennootschap met zetel 37-39 rue de Beauce, ZAC des Perriers, 78500 Sartrouville en verbindt zich ertoe om alle bepalingen van de gebruiksvoorwaarden te respecteren.

Voor alle vragen over de gebruiksvoorwaarden kunt u terecht bij onze klantendienst

Per e-mail: klantendienst@photobox.com

Per telefoon: 078487195

Maatschappelijke zetel:

PhotoBox SAS - Photoways.com / Z.A.C des Perriers / 37-39, rue De Beauce / 78500 Sartrouville.

S.A.S. met een kapitaal van 4.000.000 euro

RCS Versailles 428 703 979

Siret 428 703 979 00057

APE: 7420Z

BTW FR: 07 428703979

Photobox is een gecertificeerd lid van BeCommerce en respecteert de regels opgenomen in de Gedragscode van BeCommerce

1. Definities

“Gebruiker”: betekent de persoon die een inschrijvingsformulier heeft ingevuld dat hem recht geeft op een persoonlijke rekening

“Bezoeker”: betekent de surfer die de site bezoekt zonder de formaliteiten te vervullen om gebruiker te worden

“Website”: betekent de online elektronische communicatiedienst met het publiek, uitgegeven door Photobox

“Hypertextlink”: betekent het verwijzingsmechanisme dat op een inhoud (bron) staat of door deze laatste wordt geproduceerd en dat rechtstreeks toegang biedt tot een andere inhoud (doel), ongeacht de ligging op het internet

“Identifier”: betekent het wachtwoord (password) en de gebruikersnaam (login) die de gebruiker in zijn inschrijvingsformulier op de site kiest en waarmee hij zich identificeert met het oog op de verrichtingen die hij op de site realiseert. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding, de bewaring en het gebruik van de identifier.

2. Voorwerp

Onderhavige legt de gebruiksvoorwaarden van de websites en de algemene verkoopsvoorwaarden van de sites Photobox vast. Na het plaatsen van een bestelling op de website ontvangt u eveneens een link naar deze algemene voorwaarden bij een overzicht van uw bestelling.

3. Toegankelijkheid van de sites

De website www.photobox.be is normaal gezien 24u/24, 7d/7 toegankelijk voor alle gebruikers en bezoekers. Photobox SAS kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor onderbrekingen van de sites en hun diensten, ongeacht of deze opzettelijk zijn of niet.

Photobox SAS houdt zich het recht voor om de sites of de toegang tot een of meerdere diensten tijdelijk te sluiten zonder vooropzeg of vergoeding met het oog op een update, wijzigingen of veranderingen aan de operationele methodes, de servers en de toegangsuren, zonder dat deze lijst beperkend is.

Photobox SAS houdt zich het recht voor om de sites of de toegang tot een of meerdere diensten definitief te sluiten zonder vooropzeg of vergoeding of om de toegang tot de sites of tot een of meerdere diensten voor bepaalde gebruikers te blokkeren, in toepassing van onderhavige gebruiksvoorwaarden. In dat geval deelt ze de gebruiker(s) mee hoe hij (zij) de producten of diensten die op de sites bewaard worden, kan (kunnen) opvragen.

Photobox SAS houdt zich het recht voor om alle wijzigingen en verbeteringen die ze nodig of nuttig acht in het kader van de goede werking van deze sites en de daarmee verbonden diensten, door te voeren aan de sites en de diensten op deze sites”.

4. Toegang tot het persoonlijke profiel

Elke gebruiker met een identifier en een wachtwoord heeft toegang tot zijn persoonlijk profiel.

Wanneer hij zich registreert bij Photobox SAS kiest de gebruiker een unieke en strikt persoonlijke identifier en wachtwoord. De geregistreerde gebruiker is de enige die gebruik mag maken van de identifier en de persoonlijke toegangscode en hij verbindt zich ertoe om beide geheim te houden.

Elke gebruiker verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de geheimhouding te verzekeren.

Elk gebruik van een wachtwoord laat onweerlegbaar een gebruik veronderstellen door de persoon die eigenaar is van het wachtwoord.

Elke gebruiker verbindt zich ertoe om de mededeling aan derden of diefstal van zijn wachtwoord onmiddellijk mee te delen aan Photobox SAS.

Deze mededeling moet naar Photobox SAS worden gestuurd via het formulier op het adres https://faq.photobox.com/hc/nl-be.

Elke gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat onder zijn identifier van de diensten wordt gemaakt tot hij Photobox SAS gevraagd heeft om deze identifier te veranderen”.

5. Inwerkingtreding/ duur

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden van kracht op de datum waarop ze online zijn en zijn tegenstelbaar op de datum van het eerste gebruik van de site door de gebruiker.

Onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn tegenstelbaar tijdens de volledige gebruiksduur van de site en tot onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden door nieuwe worden vervangen.

De gebruiker kan op elk moment afzien van het gebruik van de diensten en de sites, maar blijft voor elk vroeger gebruik onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden”.

6. Inschrijvings- en gebruiksvoorwaarden

6.1 Bij elke inschrijving op de site wordt informatie gevraagd, zoals en zonder dat deze lijst beperkend is: naam en e-mailadres. Met deze inschrijving verbindt u zich ertoe de exacte, volledige en bijgewerkte informatie te verstrekken die u wordt gevraagd (meer bepaald via vragenlijsten, studies, inschrijvingsformulieren enz.). Na afloop van de inschrijvingsprocedure worden de naam van de rekening en het vertrouwelijke wachtwoord dat u gekozen hebt, u per mail opgestuurd.

U verbindt zich ertoe (i) Photobox SAS onmiddellijk in te lichten over elk ongemachtigd gebruik van uw rekening en/of van uw wachtwoord en/of elke inbreuk op de beveiliging van uw rekening, en (ii) om u na elke sessie uit te loggen.

6.2 De site en de diensten Photobox SAS zijn voor strikt persoonlijk gebruik.

6.2. Het gebruik van de sites en de diensten impliceert dat de gebruiker meerderjarig is, of dat de minderjarige gebruiker op zijn minst de toelating van zijn ouders heeft gevraagd voor het gebruik van de sites en de diensten en de betaling van de bestelling.

6.4 Om "actief lid" te worden, moet u ten minste eenmaal per jaar fotoproducten aankopen (omvat afdruk en vergrotingen) via de diensten Photobox SAS.

Indien uw rekening meer dan een jaar inactief is, kan Photobox SAS (i) uw inschrijving geheel of gedeeltelijk schrappen, (ii) u uitsluiten van de site en/of van de diensten, (iii) alle elementen, meer bepaald de informatie, communicaties, weergaves, albums, foto’s, beelden, bestanden die op uw initiatief op de site werden opgeslagen (de "inhoud") verwijderen of (iv) u de optie bieden om een offerte voor een opslag tegen betaling te aanvaarden en dit, 15 dagen na de verzending van een e-mail.

7. Prijzen en betaling

Voor de consumenten worden de prijzen vermeld in euro en inclusief de BTW die van toepassing is in het land van bestemming van de bestelling.

Voor professionals in het binnenland, omvatten de prijzen op de site de BTW. Voor professionals die in het buitenland wonen, zijn de prijzen op de site exclusief taxen.

Voor diezelfde professionals worden de verzendingskosten, die op de sites staan en waarvan het bedrag voor de bekrachtiging van de bestelling wordt vermeld, aangerekend boven op de prijs.

7.2 De betaling gebeurt online via een beveiligd betaalsysteem of elk ander middel dat op de site wordt vermeld. Photobox werkt samen met Adyen en maakt gebruik van de meest betrouwbare beveiligde systemen die beschikbaar zijn op internet. Al uw persoonlijke informatie wordt perfect beveiligd en gecodeerd voor de transmissie naar het verwerkingscentrum van deze instellingen. De tussenpersoon voor de betalingen is aansprakelijk voor deze codering.

De bekrachtigde bestelling is van kracht na akkoord van het betaalorganisme. Bij weigering door dit organisme, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt er een annuleringsbericht verzonden (ofwel rechtstreeks op de site tijdens de online verwerking van uw bestelling, ofwel later per e-mail).

U bent gebonden door de informatie die u tijdens de bestelling meedeelt. Bij fout in de gegevens (zoals het leveringsadres) die de gebruiker meedeelt, kan Photobox SAS niet aansprakelijk worden gesteld voor het onvermogen om de bestelling te leveren of voor fouten in de bestelling.

7.3 Bij gebruik van de diensten tegen betaling die Photobox SAS aanbiedt, wordt u gevraagd om het bestelformulier in te vullen. De automatische registratiesystemen van de bestellingen zijn het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. De aanvaarding van de bestelling wordt naar het opgegeven e-mailadres verstuurd.

7.4 Photobox SAS blijft eigenaar van de verzonden goederen (foto’s, vergrotingen, aanverwante producten enz.) tot hun volledige betaling.

8. Levering

De fotografische realisaties worden geleverd op het leveringsadres dat bij de bestelling wordt opgegeven. De leveringstermijnen van de bestelling worden vermeld op de webpagina met de beschrijving van het product en staan ook in elke bevestigingsmail van de bestelling. Ze worden ter informatie meegedeeld.

Bij afwezigheid van de bestemmeling of van een persoon die bezit kan nemen van de fotografische realisaties bij de levering, laat de vervoerder (bij gebruik van een andere koerierdienst dan de Post) een bericht na op het opgegeven leveringsadres met de uitnodiging om de producten op te halen. Photobox SAS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele beschadiging van de producten die laattijdige of niet worden opgehaald.

9. Opslag van de digitale beelden

Photobox SAS biedt actieve leden de mogelijkheid om hun digitale foto’s op hun klantaccount te bewaren.

Photobox SAS behoudt de mogelijkheid om het gebruik van de opslagdienst te begrenzen om (i) een maximale geheugenruimte op de servers van Photobox SAS toe te kennen voor de hosting van uw inhoud, (ii) het aantal toegangen tot een dienst tijdens een bepaalde periode te beperken (alsook de maximale duur van elke toegang).

De mogelijkheid tot foto-opslag wordt uitsluitend aangeboden aan actieve leden, die tenminste éénmaal binnen de voorafgaande 24 maanden op hun persoonlijke account hebben ingelogd. Wanneer de gebruiker binnen in een periode van 24 maanden niet heeft inglogd op zijn of haar account, zullen de opgeslagen foto’s en productontwerpen met de opgeslagen foto’s worden verwijderd en zullen deze niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruikers worden middels e-mail geinformeerd alvorens de klant account inactief is voor 24 maanden en de opgeslagen foto’s verwijderd zullen worden.

Belangrijk: PhotoBox SAS raadt gebruikers te allen tijde aan om de op de klantaccount opgegeslagen foto’s ook elders op te slaan, omdat PhotoBox SAS het behoud van de mogelijkheid tot foto-opslag niet kan garanderen.

PhotoBox SAS behoudt eveneens het recht om foto's en afbeeldingen aan te passen met als doel het opslag vermogen te verbeteren. Hieronder vallen de vallen de volgende bewerkingen: compresseren van foto's, verkleinen van foto's en formaatconversie. We streven ernaar hierbij voldoende kwaliteit van de foto te behouden, maar licht kwaliteitsverlies kan zichtbaar zijn.

Photobox biedt geen waarborgen indien berichten, communicaties of elke andere Inhoud die via de dienst wordt verspreid of meegedeeld, wordt gewist of niet wordt opgeslagen.

10. Gedragscode van de leden

10.1 Alle gebruikers van de sites en/of diensten, al dan niet leden, stemmen ermee in om de site of de aangeboden diensten niet te gebruiken voor het downloaden, bewaren, delen of uitwisselen van illegale inhoud en meer bepaald, voor een gebruik dat indruist tegen de openbare orde, de goede zeden, de strafrechtelijke bepalingen en de rechten van derden.

10.2 U bent verantwoordelijk voor elke inhoud die u online plaatst.

Indien u toegang hebt tot de sites of diensten, erkent en aanvaardt u dat elke openbare of private inhoud die op de site toegankelijk is, de exclusieve verantwoordelijkheid is van de persoon die deze informatie online plaatst, verstuurt, bewaart, deelt en/of uitwisselt. Photobox SAS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onwettige of schadelijke inhoud die ze host.

U erkent in dat opzicht dat Photobox SAS in geen geval de wettigheid, de kwaliteit en de conformiteit kan verzekeren van de inhoud die beschikbaar is op de site. Photobox SAS (met inbegrip van de directeurs, gevolmachtigden, werknemers, leden en vertegenwoordigers) kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elk rechtstreekse of onrechtstreekse willekeurige vraag met betrekking tot de inhoud die op de site of via de diensten beschikbaar is.

10.3 U erkent en aanvaardt dat Photobox SAS, in overeenstemming met de wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet genoemd), de inhoud die u online plaatst, onthult om zich te schikken naar de vigerende wetten of indien nodig (i) in het kader van een gerechtelijke procedure, (ii) om de gebruiksvoorwaarden te doen respecteren, (iii) om te reageren op klachten van derden over de schending van hun rechten, of (iv) om de rechten of belangen van Photobox SAS, zijn gebruikers of het publiek te beschermen.

U laat Photobox SAS toe om elke inhoud te controleren of te laten controleren door een hier toe tot gemachtigde derde partij, op elk moment en zonder waarschuwing. De personen die betrokken zijn bij de inhoud kunnen zich in dat geval niet beroepen op hun recht op afbeelding.

Photobox SAS kan, naar eigen willekeur en zonder vooropzeg, op elk moment beslissen om de inhoud te verwijderen of te verplaatsen of een account te verwijderen indien zou blijken dat deze inhoud indruist tegen de gebruiksvoorwaarden zoals vermeld onder artikel 23, zonder dat deze mogelijkheid kan worden gezien als een plicht van Photobox SAS en onverminderd de aanhangigmaking door de bevoegde wettelijke diensten.

11. Gebruiksregels van het internet

De gebruiker verklaart de kenmerken en de grenzen van het internet te aanvaarden en meer bepaald te erkennen:

dat hij de aard van het internet kent en in het bijzonder, zijn technische prestaties en de antwoordtijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te nemen;

dat de gegevens die op het internet worden gepubliceerd, niet noodzakelijk beschermd zijn, meer bepaald tegen eventuele verduistering; dat de communicatie door de gebruiker van zijn identifiers aan derden, en meer algemeen, van alle informatie die de gebruiker als vertrouwelijk beschouwt, op eigen risico gebeurt;

dat de gebruiker de vereiste maatregelen moet treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen de besmetting met eventuele virussen op het internet;

at de gegevens die op het internet worden gepubliceerd, gereglementeerd kunnen zijn in termen van gebruik of beschermd kunnen zijn door een eigendomsrecht.

De gebruiker is, algemeen gezien, als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens die hij raadpleegt, opvraagt en overneemt op of vanaf het internet en voor het gebruik van de diensten van Photobox SAS die in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld.

12. Commercialisering

U verbindt zich ertoe de dienst noch geheel, noch gedeeltelijk, noch een gebruik van de dienst, noch enige inhoud te reproduceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren met een commercieel oogmerk.

13. Reclame en promotie op de sites die Photobox SAS organiseert

Photobox SAS behoudt de mogelijkheid om reclame- of promotionele boodschappen te verspreiden op zijn websites. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de contractuele relaties die hij aangaat met de adverteerders van de reclame die op de websites wordt verspreid. Photobox SAS wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van de reclame- of promotionele boodschappen die op zijn website verschijnen.

14. Software en websites derden / Links

14.1 Photobox SAS kan voor het gemak software en/of webdiensten van derden ter beschikking stellen van zijn gebruikers of bezoekers op de sites of via de diensten. Om de software en/of webdiensten van derden te gebruiken, moet u instemmen met de gebruiksvoorwaarden die de leverancier(s) van deze software en/of webdiensten opleggen en die enkel de relaties tussen u en de betrokken leverancier(s) regelen.

Door software van derden te downloaden of de webdiensten van derden te gebruiken, erkent en aanvaardt u dat Photobox SAS niet verzekert dat de gedownloade software van derden of de gebruikte webdiensten van derden geen virussen, wormen, Trojaanse paarden of elke andere vorm van defecte code bevatten. Photobox SAS kent geen enkele waarborg toe betreffende de prestatie, conformiteit of elk ander aspect van de gedownloade software van derden of de gebruikte webdiensten van derden. Photobox SAS, met inbegrip van zijn directeurs, gevolmachtigden, werknemers, leden en vertegenwoordigers, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elke willekeurige vraag, rechtstreekse of onrechtstreekse, die voortvloeit uit of verband houdt met deze software en/of webdiensten van derden of via de diensten.

14.2 Photobox SAS heeft de mogelijkheid om hyperlinks op zijn websites te plaatsen die toegang verlenen tot andere webpagina’s dan deze van zijn sites. De gebruikers worden formeel ingelicht over het feit dat de sites waartoe ze toegang krijgen via de hypertextlink geen eigendom zijn van Photobox SAS. Photobox SAS wijst alle aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de informatie die wordt getoond op sites die via de hyperlinks toegankelijk zijn. Het is verboden om een hyperlink naar deze websites te plaatsen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van Photobox SAS.

15.Cookies

Informatie over het gebruik van cookies

Onze site maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers. Dit helpt ons om u te voorzien van de beste ervaring bij het gebruiken van photobox. Het helpt ons om onze site steeds te verbeteren. Wanneer u onze site bezoekt en uw browser is ingesteld om cookies te accepteren, accepteert u onze cookies.

Een cookie is een klein bestand met letters en nummers dat wordt opgeslagen in uw browser of de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer.

Om volledig gebruik te maken van PhotoBox en te profiteren van een aantal gepersonaliseerde functies, zal uw computer, tablet of mobiele telefoon moeten worden ingesteld om cookies te accepteren. De PhotoBox website (net als vele andere shopping websites) werkt niet als cookies worden geblokkeerd.

In onderstaande lijst vindt u de cookies terug die worden gebruikt op Photobox. Er wordt uitgelegd wie de cookies plaatste en met welk doel.


Categorie

Functionaliteit

Partij

PhotoBox

Doel

Photobox gebruikt deze cookies om een aantal basis functionaliteiten mogelijk te maken: zoals surfen op onze website, producten ontwerpen en bestellen. Voorbeelden hiervan zijn het onthouden van uw login-gegevens, welke producten u hebt toegevoegd aan uw winkelmandje, uw taal voorkeuren. Informatie die verzameld wordt via deze cookies wordt hier enkel voor gebruikt en wordt nooit gedeeld of verkocht aan derden.


Categorie

Absoluut noodzakelijk

Partij

PhotoBox

Doel

Deze cookies zijn essentieel omdat ze de bezoeker de mogelijkheid geven om op de website te surfen en gebruik te maken van alle functies, zoals het winkelmandje en de betaling biijvoorbeeld. Informatie die verzameld wordt via deze cookies wordt hier enkel voor gebruikt en wordt nooit gedeeld of verkocht aan derden.


Categorie

Performance/Analytics

Partij

Google Analytics, Eulerian

Doel

Google Analytics en Eulerian gebruiken cookies om beter te begrijpen hoe de bezoekers de site gebruiken en eventuele problemen op te sporen. We gebruiken deze informatie om het bestelproces te verbeteren. Deze informatie is anoniem, deze partijen verzamelen geen specifieke informatie en deze informatie wordt niet gedeeld met derden.


Categorie

Performance/Analytics

Partij

ABTasty & Crazy Egg

Doel

Photobox werkt met ABtasty om de optimale gebruikservaring te testen en te vinden. De cookies die worden gebruikt door ABtasty stellen ons in staat te bepalen wat de ervaring van de bezoeker was op onze site, en dit zal ons in staat brengen om deze te verbeteren. De gegevens die verzameld worden via deze cookies zijn anoniem, deze partijen verzamelen geen specifieke gegevens en deze gegevens worden nooit gedeeld of verkocht aan derden.


Categorie

Targeting

Partij

Keyade, Facebook, Google adwords, Bing, Twitter

Doel

Photobox werkt met externe partners om banner reclame weer te geven op geselecteerde websites. Deze cookies helpen ons zicht te hebben op de banners en de gerichtheid van deze campagnes te verbeteren, zodat de meest relevante inhoud wordt weergegeven voor elke bezoeker. De informatie die via deze cookies wordt verzameld is anoniem, deze partij verzamelt geen specifieke gegevens van de klant en het wordt nooit gedeeld met derden.


Categorie

Targeting

Partij

Criteo, Google remarketing, Quantcast, Tradelab

Doel

Photobox werkt met het agentschap om banner reclame te maken op een selectie websites op basis van pagina's die al bekeken werden door bezoekers op photobox. Deze cookies helpen ons om de banner reclame te controleren en te verbeteren zodat we de meest relevante inhoud per bezoeker kunnen weergeven. De gegevens die verzameld worden via deze cookies zijn anoniem, deze partijen verzamelen geen specifieke gegevens en deze gegevens worden nooit gedeeld of verkocht aan derden.


Categorie

Targeting

Partij

Tradedoubler, Tradetracker, Clicktron, Fruzzel

Doel

Cookies worden door 3den zoals gebruikt zodat Photobox aan contractuele verplichtingen kan voldoen zoals het betalen voor een een nieuw lid /klant op Photobox. De gegevens die verzameld worden via deze cookies zijn anoniem, deze partijen verzamelen geen specifieke gegevens en deze gegevens worden nooit gedeeld of verkocht aan derden.


Categorie

Targeting

Partij

Adroll

Doel

Photobox werkt met het agentschap Adroll om banner reclame te maken op een selectie websites op basis van pagina's die al bekeken werden door bezoekers op photobox. Deze cookies helpen ons om de banner reclame te controleren en te verbeteren zodat we de meest relevante inhoud per bezoeker kunnen weergeven. De gegevens die verzameld worden via deze cookies zijn anoniem, deze partijen verzamelen geen specifieke gegevens en deze gegevens worden nooit gedeeld of verkocht aan derden.


Cookies beheren

U kunt cookies blokkeren door uw browser zo in te stellen dat het cookies weigert. Echter, als u de cookies weigert (ook essentiële cookies) is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot sommige pagina's van onze website.

Hoe het werkt:

Google Chrome

 • In de Instellingen, kies 'Toon geavanceerde instellingen' onderaan de pagina.
 • Selecteer de knop 'Instellingen voor inhoud' in de privacy tab.
 • In het bovenste gedeelte van de pagina vindt u uitleg over cookies. U kunt ook cookies die opgeslagen werden wissen.

Mozilla Firefox

 • In de instellingen, kies 'Opties' (MAC gebruikers, ga naar het Firefox menu en selecteer 'voorkeuren')
 • Selecteer het tabblad privacy in het vak opties.
 • Kies, 'aangepaste instellingen gebruiken voor historiek'. De cookies opties verschijnen en u kunt kiezen om hen in-of uit te schakelen door deze aan te vinken.

Internet Explorer 6+

 • In de instellingen, selecteer 'Internet-opties'.
 • Klik op het tabblad Privacy.
 • U krijgt de privacy-instellingen te zien waarmee u het aantal cookies die worden geplaatst kunt controleren: Alle cookies blokkeren, Hoog, Normaal Hoog, Normaal (standaardniveau), Laag en Alle cookies accepteren

Safari

 • In de Instellingen / Safari-menu, selecteer de optie 'voorkeuren'.
 • Open het tabblad privacy.
 • Selecteer de gewenste optie in het gedeelte 'cookies blokkeren'.

Alle andere webbrowsers

 • Voor informatie over het beheren van cookies via andere browsers, raadpleeg uw documentatie of online Help-bestanden.

16. Persoonsgegevens

16.1. Photobox SAS verwerkt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de nationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

16.2. De hier vermelde persoonsgegevens zijn alle gegevens over u die, onder andere, op een van de volgende manieren werden ingezameld: (i) door de inzameling van de informatie over u die u ons hebt meegedeeld bij het invullen van het gebruikersformulier; (ii) door de inzameling van de informatie over u die u ons hebt meegedeeld door ons een e-mail te sturen; (iii) door de inzameling van de informatie over u die u ons hebt meegedeeld bij uw inschrijving op onze informatiebrief via onze site; (iv) door de inzameling van de informatie over u die u ons hebt meegedeeld in het kader van een overeenkomst tussen Photobox en u, als professional of als particulier; (v) door de inzameling van de informatie over u die we verkrijgen via de cookies en die ons toelaat om uw navigatie op onze site te verbeteren bij uw volgende bezoeken.

16.3. Door uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u ons de uitdrukkelijke toelating om deze informatie voor volgende doeleinden te verwerken: beheer van ons klantenbestand (particuliere en professionele); beheer van onze contractuele relaties met onze partners; beheer van onze potentiële klanten (particuliere en professionele); verzending van onze informatiebrief; verzending van onze promoties; voorstellen van nuttige diensten om de kwaliteit van onze prestaties te verbeteren; informatie over onze nieuwe diensten en producten en promoties; informatie van onze nieuwe partners; beheer van de opvolging van de contracten; verzending van e-mails in antwoord op uw specifieke vragen; marketing, inclusief direct marketing.

Door uw persoonsgegevens mee te delen, stemt u in met de verschillende doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt. U erkent ook dat uw gegevens mogen worden meegedeeld aan onze partners, zoals de onderneming die onze site host of onze rechtstreekse onderaannemers, alsook aan derden, voor de hoger vermelde doeleinden.

Photobox houdt zich trouwens het recht voor om persoonsinformatie te onthullen op verzoek van wettelijke overheden of te goeder trouw in de overweging dat deze actie vereist is om zich te schikken naar vigerende wetten of reglementeringen of om de rechten of goederen van Photobox, van de sites of van de gebruikers ervan te beschermen of te verdedigen.

16.4 Photobox SAS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens indien deze op het Belgische grondgebied worden verwerkt. Stuur al uw vragen betreffende de registratie en de verwerking van uw gegevens naar dit adres of naar het e-mailadres klantendienst@photobox.com sturen.

Op uw gedateerd, ondertekend schriftelijk verzoek aan Photobox SAS op het hoger vermelde adres, waarin u uw identiteit bewijst (met een kopie van uw identiteitskaart), deelt Photobox SAS u gratis en schriftelijk al uw persoonsgegevens mee die Photobox bewaart. U hebt het recht om de rechtzetting te vragen van uw persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zouden zijn. Neem hiervoor contact op met Photobox, per post of per e-mail.

U kan zich op elk moment en zonder de minste verantwoording verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Indien u wenst dat we uw persoonsgegevens uit ons gegevensbestand verwijderen, kan u dat vragen per post of e-mail. We verbinden ons ertoe om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen, behalve de informatie die nodig is voor de diensten die u gevraagd hebt: de gegevens betreffende uw transactiegeschiedenis worden bewaard gedurende de wettelijke duur die voor boekhoudkundige gegevens geldt.

16.5. Met uw bezoek aan de sites en het gebruik van de diensten, verklaart u uitdrukkelijk dat u ons privacybeleid aanvaardt en dat u ermee instemt dat we uw persoonsgegevens inzamelen en verwerken volgens de hier beschreven modaliteiten en principes.

16.6. Indien u denkt dat Photobox SAS uw privacy niet respecteert, kan u dat melden per e-mail op het volgende adres: klantendienst@photobox.com

16.7. Photobox verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgegevens te beschermen en meer bepaald te vermijden dat ze worden vervormd, beschadigd of zonder toelating aan een derde worden meegedeeld.

17. Intellectuele eigendom

17.1 Om uw inhoud beschikbaar te maken en Photobox SAS in staat te stellen om de online aangeboden diensten te leveren, geeft u Photobox SAS een permanent, universeel en niet-exclusief recht om afgeleide werken te kopiëren, ter beschikking te stellen, te wijzigen, te realiseren en elke inhoud die u online geplaatst hebt, te verdelen.

U blijft eigenaar van de meegedeelde inhoud en u verzekert Photobox SAS dat geen enkel intellectueel eigendomsrecht, merkenrecht, of elk ander merk dat eigendom is van derden, het voorwerp is van enige namaak of schending. U verbindt zich ertoe om Photobox SAS te vergoeden voor elke vordering van derden die een schending van hun rechten inroepen.

17.2 De informatie, inhouden, beeldbestanden, software en materiaal die Photobox SAS tot uw beschikking stelt, zijn beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten. Sommige foto’s die Photobox SAS toont, zijn eigendom van de fotograaf Richard Soberka. Gelieve rechtstreeks contact met hem op te nemen op zijn website voor elke aanvraag ivm het gebruik van zijn foto’s. Photobox SAS kent u geen recht toe om afgeleide werken waarvan u de rechten niet bezit, te kopiëren, ter beschikking te stellen, te wijzigen, te realiseren, noch om elementen te verdelen waarvan u de rechten niet bezit en u mag dit niet doen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de houder van de overeenstemmende rechten.

17.3 Indien u uw foto’s met derden wil delen, aanvaardt u dat het lid of de leden met wie u uw foto’s gedeeld hebt of voor wie u uw foto’s toegankelijk gemaakt hebt, uw foto’s of creaties privé gebruikt (op elke drager). Indien u door een lid gekozen wordt om zijn foto’s of creaties te delen, verbindt u zich eveneens ertoe om deze enkel voor privédoeleinden te kopiëren.

17.4 U bent verantwoordelijk voor alle inhoud, gegevens, documenten of informatie die u voorstelt, exploiteert en/of uitvoert op de site(s) www.photobox.be

U verzekert dat de getransfereerde foto’s geen inbreuk vormen op de rechten van derden. U vrijwaart Photobox SAS bovendien tegen elke vordering tot revindicatie en allerhande klachten en meer bepaald vorderingen voor schadevergoedingen, die een derde kan instellen omwille van het frauduleuze gebruik van beelden. U draagt alle gevolgen, meer bepaald financiële, die voortvloeien uit het frauduleuze gebruik van willekeurige beelden die u op de site Photobox plaatst en vergoedt Photobox SAS meer bepaald voor alle eventuele veroordelingen en verdedigingskosten die voortvloeien uit dergelijke rechtszaken die derden instellen.

18. Informatie over de gedeponeerde merken

Photobox, het logo Photobox en elk ander logo, de naam van de producten en diensten Photobox zijn gedeponeerde merken, eigendom van Photobox SAS. U verbindt zich ertoe deze merken op geen enkele manier te reproduceren of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke toelating van Photobox SAS.

19. Garanties

19.1 U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat:

Photobox SAS zijn contractuele verplichtingen met de grootste zorg die gebruikelijk is in zijn beroep naleeft in het kader van een algemene inspanningsverbintenis. Vermits het gaat om een informaticadienst die wordt geleverd via het internet, wordt de klant ingelicht over het feit dat de goede werking van de diensten die Photobox aanbiedt, in de huidige stand van de techniek, afhangt van factoren die hij niet volledig onder controle heeft.

Photobox SAS geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip (en zonder dat deze opsomming beperkend is) van garanties betreffende de informaticakwaliteit en de compatibiliteit van de dienst met een specifiek gebruik of de niet-schending van de gebruiksregels van de dienst door zijn gebruikers.

Photobox SAS verzekert niet dat (i) de diensten perfect aan uw verwachtingen voldoen, dat (ii) de diensten ononderbroken, gepast en zonder fout zullen zijn, dat (iii) de resultaten die u kan krijgen bij het gebruik van de diensten exact en betrouwbaar zullen zijn, dat (iv) de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of het ander materiaal dat u koopt of verwerft in het kader van een dienst aan uw verwachtingen zal voldoen, en dat (v) de gebreken in de gebruikte software, indien er zijn, zullen worden verbeterd.

Het downloaden of anderzijds verkrijgen van materiaal bij het gebruik van een van de diensten, gebeurt op uw eigen risico. U bent als enige verantwoordelijk voor elke schade aan uw computer of elk verlies van gegevens door het downloaden van dit materiaal.

Behoudens deze beperkingen, moeten alle vorderingen in garantie tegen Photobox SAS voor schade die de gebruikers ondervinden, steeds worden ingediend binnen de 3 maanden na de bestelling. Het bedrag dat verschuldigd is bij de uitoefening van de garantie, kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de oorspronkelijke bestelling die de klant heeft geplaatst.

Advies en informatie, zowel mondeling als schriftelijk, die u van Photobox of bij het gebruik van de dienst kreeg, kunnen garanties vormen die niet uitdrukkelijk voorzien zijn in de gebruiksvoorwaarden.

19.2 U verbindt zich ertoe Photobox SAS (alsook zijn zusterondernemingen of aangesloten ondernemingen, zijn vertegenwoordigers, zijn werknemers, zijn partners) te vrijwaren tegen en te vergoeden voor elke schade, klacht of vordering van derden naar aanleiding van (i) de verzending, de verspreiding, het gebruik of de overdracht van inhoud door u op de site, (ii) het gebruik van de diensten, (iii) de schending van de gebruiksvoorwaarden, of (iv) de inbreuk op de rechten van derden of de schending van elke rechtsregel die van toepassing is op het grondgebied. Deze garantie geldt voor de gevorderde vergoedingen, de erelonen van advocaten, de gerechtskosten of de kosten voor een alternatieve regeling van de conflicten.

20. Aansprakelijkheid van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe om de diensten van de site, alsook de informatie waartoe hij toegang kan hebben, enkel om persoonlijke redenen te gebruiken en met doeleinden die overeenstemmen met de openbare orde, de zeden en de rechten van derden.

De gebruiker verbindt zich ertoe om het gebruik dat andere gebruikers van de site kunnen maken, niet te verstoren [.], om zich geen toegang te verschaffen tot de rekeningen van andere gebruikers, noch tot delen van de site waarvan de toegang is voorbehouden.

De gebruiker verbindt zich ertoe om geen handelingen te verrichten die de beveiliging van de computers van Photobox SAS of van de andere gebruikers in gevaar brengen.

De gebruiker verbindt zich ertoe om zich niet te mengen met de normale werking van de site en deze niet te onderbreken.

De gebruiker verbindt zich ertoe om geen handelingen te stellen om commerciële, politieke redenen, met het oog op reclame en elke vorm van prospectie en meer bepaald de verzending van ongevraagde e-mails.

De gebruiker verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de andere gebruikers niet in te zamelen, te gebruiken of te verwerken.

De gebruiker verbindt zich ertoe Photobox SAS, zijn directeurs, zijn werknemers en andere agenten te vergoeden bij klacht, vordering, vervolging, veroordeling van deze laatste voor de niet-naleving van de algemene gebruiksvoorwaarden door de gebruiker. Deze schadevergoeding omvat de vergoedingen, de erelonen van advocaten, de gerechtskosten of de kosten voor een alternatieve regeling van de conflicten.

21. Aansprakelijkheid van Photobox SAS

Photobox SAS is niet aansprakelijk

 • voor de informaticakwaliteit van de dienst, de dienst wordt aangeboden “in de toestand waarin deze zich bevindt”;
 • voor de verstoring van het gebruik van de site;
 • voor het onvermogen om de site te gebruiken;
 • voor inbreuken op de beveiliging van de computers die schadelijk kunnen zijn voor het computermateriaal van de gebruikers en voor hun gegevens;
 • voor de inbreuk op de rechten van de gebruikers in het algemeen.

22. Uitdrukkelijke beperking van de aansprakelijkheid

U erkent en aanvaardt dat Photobox SAS, in de mate die de vigerende reglementering toelaat, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, inclusief meer bepaald winstderving, het verlies van klanten, van gegevens of elk ander verlies van roerende of onroerende goederen (zelfs indien Photobox SAS werd ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade) ten gevolge i) van het gebruik van of het onvermogen om de diensten te gebruiken ii) de aankoop van goederen of een transactie tijdens het gebruik van de diensten iii) een ongeoorloofde toegang tot een van de diensten door een gebruiker en iv) meer algemeen alle andere kwesties in verband met de diensten.

23. Opzegging

23.1 Photobox SAS heeft het recht om het toegangsrecht dat overeenstemt met uw rekening en uw wachtwoord volledig of gedeeltelijk te beëindigen, lees om uw rekening te schrappen, alsook het recht om elke inhoud op de dienst te verwijderen of te verplaatsen indien de rekening niet meer gebruikt werd gedurende een jaar of indien het gebruik van uw rekening indruist tegen de zeden en/of de openbare orde.

23.2 Elke opzegging van uw toegang tot de dienst kan worden uitgevoerd binnen een termijn van 15 dagen na de verzending van een gewone e-mail.

Photobox SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld tegenover wie dan ook voor de opzegging van uw toegang tot de diensten.

24. Wijziging

24.1 De gebruiksvoorwaarden kunnen op elk ogenblik, zonder waarschuwing, worden gewijzigd.

24.2 De pagina’s van de site die de gebruiksvoorwaarden aanvullen, zijn er een volwaardig deel van. Bij promotiecampagnes kunnen bijkomende voorwaarden de gebruiksvoorwaarden aanvullen; bij tegenspraak tussen de gebruiksvoorwaarden en de bijkomende voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

24.3 Photobox SAS houdt zich het recht voor om de dienst, op elk moment, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder voorafgaande informatie. Photobox SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld tegenover u of derden voor elke wijziging, schorsing of onderbreking van de dienst.

25. Gevolgen van het contract – afwezigheid van herroepingsrecht

25.1 Rekening houdend met het duidelijk gepersonaliseerde karakter van de diensten die Photobox aanbiedt, erkent de gebruiker dat hem geen herroepingsrecht wordt toegekend, met toepassing van artikel 47, §4, 2° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Bij Photobox SAS is kwaliteit echter een essentieel punt, aanwezig in elke stap van de verwerking van uw foto’s en uw creaties. Indien u oordeelt dat we niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om uw afdrukken, creaties (fotoboeken, kalenders, fotokaders…) of fotovoorwerpen terug te sturen binnen de 14 dagen na hun ontvangst, met verduidelijking van de redenen van uw ontevredenheid. Indien u het wenst, worden uw afdrukken of fotovoorwerpen opnieuw op kwaliteit gecontroleerd door ons laboratorium en in voorkomend geval, realiseren we een nieuwe afdruk of vergoeden we u onder de vorm van een krediet of een cheque, binnen een termijn van 14 dagen vanaf de terugzending van uw originele bestelling.

Deze procedure is ons beleid van dienstverlening aan de klanten en leidt niet tot de erkenning van enig recht.

Wanneer u ontvangen fotoproducten wilt retourneren, gelieve het onderstaande formulier in te vullen en op te sturen per post of via het contactformulier

Ter attentie van:

  PhotoBox

  Garantie Satisfait ou Remboursé

  37-39 rue de Beauce

  78500 Sartrouville

  Frankrijk

 • Ik/wij (*) laat/laten (*) u hierbij weten (*) het contract te willen ontbinden voor de onderstaande aankoop / geleverde dienst (*)
 • Besteld op / ontvangen op
 • Naam van de klant(en)
 • Adres van de klant(en)
 • Handt

(*) Streep door wat niet van toepassing is.

25.2 Bij de bestelling deelt de gebruiker bankinformatie mee aan Photobox met het oog op de betaling. De betaling zelf gebeurt pas op het ogenblik waarop Photobox zijn contractuele plichten heeft nageleefd, via opdracht door Photobox aan de bank die de gebruiker heeft meegedeeld.

26. Bemiddelingsdienst en Geschillencommissie

26.1 Bemiddelingsdienst PhotoBox

Indien u na de contacten met onze klantendienst en ondanks onze waakzaamheid, nog altijd ontevreden of oneens bent met de verwerking van uw bestelling, de toepassing van onderhavige AGV of de kwaliteit van de geleverde producten, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met onze bemiddelingsdienst om uw geschil op te lossen:

Photobox SAS – Bemiddelingsdienst – ZAC van de Perriers - 37-39, rue de Beauce – 78500 Sartrouville

Uw verzoek zal prioritair worden behandeld onder toezicht van onze algemene directie.

26.2 Geschillencommissie BeCommerce

Mocht u nog altijd ontvreden zijn na bemiddeling van de bemiddelingsdienst, kunt u er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie van BeCommerce. Dit moet gebeuren binnen drie maanden nadat daarover contact is opgenomen met de ondernemer. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Ook de ondernemer kan ervoor kiezen het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie. In dat geval heeft de consument vijf weken de tijd om schriftelijk te reageren wanneer deze wenst te kiezen voor de bevoegde rechter.

Voor meer informatie over de Geschillencommissie bekijk de website van BeCommerce

26.3 Online Geschillenregeling EU

Voor meer informatie over online geschillenregeling van de Europese Commissie bekijk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

27. Back-up van de gegevens

U moet een back-up van uw gegevens en bestanden maken voor hun transmissie naar de site. Photobox SAS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de beschadiging van deze gegevens of bestanden.

28. Overmacht

Geen van de partijen kan tegenover de andere aansprakelijk worden gesteld en er kan geen vergoeding worden gevorderd voor vertragingen of schadelijke gevolgen die worden veroorzaakt door overmacht.

Om te beginnen schort elk geval van overmacht de uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden op.

Indien de partijen na een periode van drie maanden vaststellen dat het geval van overmacht aanhoudt, worden onderhavige algemene voorwaarden automatisch en van rechtswege opgezegd, behoudens andersluidend akkoord tussen beide partijen.

Worden uitdrukkelijk als gevallen van overmacht of toeval beschouwd, de gevallen die de rechtspraak van de Franse hoven en rechtbanken gebruikelijk als dusdanig beschouwen.

29. Varia

29.1 De gebruiksvoorwaarden vormen het volledige akkoord tussen Photobox SAS en de gebruiker van de dienst voor wat het gebruik van de dienst betreft; de gebruiksvoorwaarden treden in de plaats van elk akkoord dat eventueel vroeger werd afgesloten tussen u en Photobox SAS.

Het feit dat Photobox SAS rechten die hij in uitvoering van onderhavige heeft, niet uitoefent, betekent geen afstand van de toepassing van deze rechten. Indien een van de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden zou worden geannuleerd, blijven de andere bepalingen geldig en van toepassing.

29.2 De gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de Franse wet.

De rechtbank van koophandel van Brussel is bevoegd voor elk geschil over de toepassing van onderhavige gebruiksvoorwaarden, hun interpretatie of, meer algemeen, het gebruik van de dienst tussen een professional en de onderneming Photobox SAS.

30. Bewijslast

De partijen spreken volgende bewijslast af:

 • vormen bewijselementen: uitwisseling van e-mails, logbestanden die worden gehost op de servers van Photobox of van een van zijn technische dienstverleners, statistische elementen die door Photobox worden gegenereerd en meegedeeld, toegankelijk via elektronische weg.
 • Photobox zorgt voor de bewaring en archivering van deze bewijselementen gedurende een termijn van een jaar.

31. Betwisting van de statistieken betreffende de packs

De gebruiker kan de statistieken die tot zijn beschikking worden gesteld, betwisten binnen een termijn van 6 (zes) maanden vanaf het moment waarop ze online worden geplaatst.

31.1 Betwisting van de statistieken betreffende de packs

Bij betwisting die de gebruiker via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs opstuurt, voert Photobox een intern onderzoek.

Photobox deelt het resultaat van zijn onderzoek aan de gebruiker mee binnen een termijn van een maand vanaf de ontvangstdatum van de betwisting van de gebruiker.

Indien Photobox de betwistingen van de gebruiker geheel of gedeeltelijk aanvaardt, voeren de technische diensten van Photobox correcties door op zijn rekening.

31.2 Betwisting van de statistieken betreffende de bijdragen

Bij betwisting die de gebruiker via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs opstuurt, voert Photobox een intern onderzoek en schort het betalingsproces van de gebruiker ondertussen op.

Photobox deelt het resultaat van zijn onderzoek aan de gebruiker mee binnen een termijn van een maand vanaf de ontvangstdatum van de betwisting van de gebruiker.

Indien PHOTOBOX de betwistingen van de gebruiker geheel of gedeeltelijk aanvaardt, wordt een nieuwe factuur opgesteld ter vervanging van de betwiste factuur waarvoor een creditnota wordt geschreven. PHOTOBOX regelt de factuur die de gebruiker geregulariseerd heeft, krachtens de voorwaarden van artikel 30.6. De facturen moeten in euro worden opgesteld en betaald. Eventuele bankkosten (zoals meer bepaald kosten voor een overschrijving) blijven ten laste van de gebruiker.

32. Controle

Zonder dat dit een plicht is voor PHOTOBOX, voorziet PHOTOBOX de mogelijkheid om gericht, eenzijdig of op verzoek van een derde, controles uit te voeren om na te gaan of de gebruiker alle termen van dit contract respecteert, alsook van de contractuele documenten die het aanvullen en/of wijzigen. Deze controles kunnen, in voorkomend geval, aanleiding geven tot de opschorting van de rekening van de gebruiker, meer bepaald in het geval waarin PHOTOBOX de gebruiker vraagt om informatie te verstrekken over de vastgestelde tekortkomingen.

Deze controles kunnen in voorkomend geval voor PHOTOBOX het recht verantwoorden om onderhavig contract op te zeggen bij fout van de gebruiker.


Word lid van onze gemeenschap

 • Facebook Photobox
 • Instagram Photobox

Veilige betaling

 • mastercard
 • american express
 • paypal
 • visa

Onze merken

 • Photobox
 • Hofmann
 • Poster XXL

  © Photobox 2022, maatschappelijke zetel in Z.A.C des Perriers, 37-39 rue De Beauce, 78500 Sartrouville, Frankrijk.
  Opgelet: dit is onze maatschappelijke zetel en kan dus niet worden gebruikt voor retourzendingen of vragen aan de klantendienst.
  Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid geüpdatet met ingang vanaf 25 mei 2018. v3.1